Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • elektronickou formou na e-mail msbystricka@centrum.sk
 • osobne v budove materskej školy Školská 297/21, Bystrička
 • poštou na adresu: Materská škola, Školská 297/21, 038 04 Bystrička

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Dôležité

Podľa §144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa výchovy a      vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať doklad

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (príloh č. 1 - uvedená nižšie)

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č.2 - uvedená nižšie)


Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

Školská 297/21, Bystrička
Na školský rok 2023/2024
Prerokované pedagogickou radou dňa: 28.04.2023

Kritériá prijímania:

V súlade s § 59 školského zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ostatné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy Školská 297/21, Bystrička, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu zariadené do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 • ktorých súrodenci navštevujú materskú školu Školská 297/21, Bystrička
 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
 • z obce Bystrička
 • ktoré v septembri 2024 dovŕšia tri roky
 • deti mladšie ako tri roky sa prijímajú len v prípade voľnej kapacity materskej školy

Všeobecné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:

 • deti, ktoré majú zvládnuté kultúrno-hygienické návyky
 • deti, ktoré sú bez plienky
 • deti, ktoré sa vedia vypýtať na toaletu a vedia ju používať
 • deti, ktoré vedia samostatne jesť lyžicou a piť z pohára

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy:

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu k zadováženiu podpisu (príloha č. 1)


Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (príloha č.2)