Poradné orgány materskej školy

Rada školy

Rada školy (ďalej len "RŠ") pri MŠ Bystrička bola ustanovená v zmysle § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie RŠ začalo od 02. septembra 2020 po voľbách členov do RŠ na obdobie 4 rokov. 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.


Zloženie RŠ pri MŠ Bystrička


Zloženie ZRPŠ pri MŠ Bystrička