Charakteristika a zameranie materskej školy

Materská škola sídli v budove, ktorú obci Bystrička venovala Dr. Alica Masaryková, dcéra prvého československého prezidenta, Tomáša Garrique Masaryka. Nachádza sa v blízkosti mesta Martin, pod Martinskými hoľami. Materská škola je situovaná v malebnom prostredí prírody, kde môžu deti priamo na školskom dvore pozorovať krásu prírody, zvieratká a hmyz.


Materská škola pozostáva z dvoch tried, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy spolu s triedami základnej školy a jednej triedy spoločnej so ZŠ. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti od 2,5 do 6 rokov, taktiež pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a súčasne poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. V oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej podporuje osobnostný rozvoj detí, rozvíja ich schopnosti a zručnosti a utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.


Materská škola má záhradu spoločnú so základnou školou, ktorá je vybavená hracími prvkami a prvkami pre pohybovú činnosť detí pri pobyte vonku. Budova je účelová, s vlastnou kuchyňou a jedálňou, čo zabezpečuje vhodné podmienky pre deti aj zamestnancov MŠ. V roku 2021 boli triedy MŠ nanovo vymaľované.


Vo vlastnom zameraní materskej školy vychádzame zo vzdelávacieho programu "Zvyky a tradície očami detí". Neustále vytvárame také podmienky, v ktorých u detí rozvíjame pozitívny vzťah k ľudovým a kultúrnym tradíciám, utvárame a rozvíjame národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti, pretože mnohé jej zložky patria dnes už minulosti, mnoho je už zabudnutých a práve preto je potrebné s deťmi objaviť ich krásu, pestrosť a význam prostredníctvom zážitkového učenia.

Prostredníctvom aktivít vychádzajúcich z reálneho života uplatňujeme zážitkové stratégie a aktivizujúce metódy s prihliadnutím na individuálne osobitosti každého dieťaťa, smerujeme tak k naplneniu hlavného cieľa výchovy a vzdelávania , ktorým je dosiahnutie optimálnej perceptuálno - motorickej, kognitívnej a citovo - sociálnej úrovne ako základu pripravenosti na školské vzdelanie a na život v spoločnosti.


V materskej škole spolupracujeme s rodinou, snahou je získavať a mať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v prospech rozvoja osobnosti a učenia sa detí. V materskej škole uplatňujeme rôzne stratégie, formy a aktivity spolupráce podľa záujmu a požiadaviek rodičov (besiedky, tvorivé dielne, stretnutia rodičov, písomné oznamy, nástenky a výstavy).


Prostredníctvom pohybových aktivít, športových aktivít a doplnkových aktivít (plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, pohybové aktivity - ActiveKids) vedieme deti k celoživotnej a uvedomelej starostlivosti o svoje zdravie. Našou snahou je dosiahnuť zdravší spôsob života systematickou starostlivosťou o svoje zdravie, dodržiavať zásady zdravého životného štýlu, zdravej životosprávy s dostatočným množstvom pohybových aktivít. Toto zameranie podporuje zdravý rast a správny psychomotorický vývin detí. Naším cieľom je, aby malo každé dieťa po absolvovaní predprimárneho vzdelávania vytvorené návyky správnej životosprávy a zdravého životného štýlu.


Našou snahou je viesť deti k takým hodnotám, prostredníctvom ktorých by získali základy kultivovaného správania a vyrástli z nich dobrí a uvedomelí členovia našej spoločnosti. Kladieme dôraz na získanie elementárnych sociálnych zručností, dôležitých pre sociálnu komunikáciu s rovesníkmi a pre fungovanie dieťaťa medzi ľuďmi v širšom spoločenskom prostredí. Naším cieľom je, aby malo každé dieťa po absolvovaní predprimárneho vzdelávania osvojené kultivované správanie a dodržiavanie základných pravidiel slušnosti.


Identifikačné údaje školy

Názov zariadenia: Materská škola
Adresa: Školská 297/21, 038 04 Bystrička
Telefónny kontakt: 043/41 35 153
Typ materskej školy: verejná/štátna
Vyučovací jazyk: slovenský
Elektronická adresa školy: msbystricka@centrum.sk
Internetová stránka školy: 
https://msbystricka.webnode.sk/
Identifikačné číslo školy: 100007883
Zriaďovateľ: obec Bystrička
Zastúpenie: Roman Kubala, starosta obce
Adresa zriaďovateľa: Lipová 260/2, 038 04 Bystrička