Všeobecné ustanovenia

Čo je potrebné pre dieťa priniesť do materskej školy v septembri a         februári?

 • 2 balenia papierových vreckoviek (20 malých balíčkov) alebo 2 krabice vyťahovacích vreckoviek
 • 1 balík toaletného papiera (8 roliek)
 • 1 balík vlhčeného toaletného papiera
 • 1 ks tekutého mydla
 • zubná kefka + zubná pasta (pohárik poskytuje MŠ

Čo bude Vaše dieťatko potrebovať do materskej školy?

Základom sú prezúvky, pyžamko, náhradné oblečenie a plastový pohár (pohár len pre novoprijaté deti).

 • prezúvky - žiadne šľapky, našuchovačky či crocsy, ale pevné papučky alebo sandálky, ktoré pevne držia pätu
 • náhradné oblečenie - bude uložené v skrinke (tepláky, tričko, ponožky, spodná bielizeň, sezónne oblečenie)
 • dieťa do MŠ obliekajte pohodlne, pretože je potrebné, aby sa cítilo príjemne, sústreďte sa viac na praktickosť oblečenia ako na parádu, uprednostnite obuv so suchým zipsom pred šnurovacími topánkami, pretože túto si Vaša ratolesť ľahšie obuje
 • je na Vašom rozhodnutí, či dieťa pôjde do MŠ vyobliekané a až tam ho prezlečiete do pohodlných teplákov, alebo sa v nich vyberie už rovno z domu; myslite na to, že pani učiteľky majú na starosti veľa detí a nemajú priestor na to, aby každé jedno dieťa niekoľkokrát denne prezliekali na hru v triede, vonku a podobne
 • hračky z domu, sladkosti či akékoľvek pitie do škôlky nepatria!
 • novoprijaté deti priveďte do materskej školy medzi 07: 00 až 08:00 hod. (pokiaľ Vám to bude práca umožňovať) a vyzdvihnite si ich o 11:30 hod., tento režim bude platiť počas adaptácie detí na nové prostredie   Predprimárne vzdelávanie

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole a ukončuje ho spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola na predpísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva v štátnom jazyku.

Osvedčenie materská škola vydáva na konci obdobia školského vyučovania s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku. V prípade, ak tento dátum vyjde napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom, ktorý pripadne na posledný pracovný deň pred týmto dátumom.

Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Deťom, ktoré majú odklad povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.

Povinnosť pre rodičov:

podľa §24 ods. 8 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rodič povinný písomne vyhlásiť, že pri opätovnom nástupe do materskej školy po viac ako 5 dní trvajúcej neprítomnosti dieťaťa v zariadení, dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. 

Uvedené tlačivo sa nachádza v priestoroch šatne a rodič ho vypíše pri príchode dieťaťa do materskej školy.

Povinnosť pre rodičov plniacich povinné predprimárne vzdelávanie:

Podľa §144 ods. 10 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. Ak dieťa bude chýbať 5 po sebe nasledujúcich dní je potrebné vypísať tlačivo, ktoré sa nachádza v skrinke v priestoroch šatne. Ak dieťa chýba viac ako 7 dní treba predložiť potvrdenie lekára.


   Choré dieťa do materskej školy nepatrí

Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa do materskej školy, ak jeho zdravotný stav nie je vhodný na pobyt v materskej škole (väčšinou, ak bol rodič opakovane upozornený, alebo dieťaťu prejavy choroby evidentne obmedzujú bežný komfort pobytu v materskej škole) a je POVINNÁ informovať rodiča o zmenenom zdravotnom stave dieťaťa, resp. príznakoch chorôb, ktoré sa v priebehu dňa u dieťaťa prejavili. Učiteľka podáva tieto informácie preto, aby rodič nebol prekvapený, ak doma - večer, alebo v noci dieťaťu vystúpi teplota, kašle alebo má iné príznaky ochorenia, nie preto (ako si to, žiaľ, mnohí rodičia nesprávne vysvetľujú), aby dieťa na druhý deň do materskej školy neprišlo. Ak má dieťa ráno zvýšenú teplotu, alebo horúčku, nezriedka sa stáva, že rodič dieťaťu podá liek proti teplote (ani to neoznámi ráno učiteľke), ktorého účinok po čase odznie a dieťa zostane v teplote v materskej škole a učiteľka telefonuje rodičovi. Podobne je to s podávaním antibiotík. Deťom sa v materskej škole žiadne lieky nepodávajú.

   Dochádzka detí do materskej školy

Rodič privádza dieťa do materskej školy v ranných hodinách spravidla do 8.00 hod., osobne ho odovzdá triednej učiteľke a prevezme ho najneskôr do 16.00 hod.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob jeho stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činností ostatných detí (napr. neobmedzil pobyt detí vonku atď.).

V zmysle vyhlášky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Ak dieťa v priebehu dňa ochorie, pedagogický zamestnanec informuje zákonného zástupcu. Zákonný zástupca je povinný si po telefonickej výzve prevziať dieťa z materskej školy. Pedagogický zamestnanec zabezpečí izoláciu chorého dieťaťa a dozorom poverí osobu z radov zamestnancov materskej školy.

Pokiaľ má dieťa infekčné ochorenie (kiahne, vši), je zákonný zástupca povinný preukázateľne potvrdiť ukončenie liečby potvrdením od lekára.