Poplatky MŠ

PRAVIDELNÉ POPLATKY:

20€ - PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

Prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci formou PREVODU NA ÚČET Obce Bystrička:

IBAN - SK78 0200 0000 0000 1412 4362
Variabilný symbol: 316601
Konštantný symbol: KS 0308
Poznámka: uviesť meno DIEŤAŤA


Príspevok materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:

  • má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky
  • dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, za príslušné obdobie v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

10 € / mesačne - DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK NA HRAČKY, POMÔCKY

  • platí sa v 2 splátkach: I. polrok- 50€ (posledný septembrový týždeň), II. polrok - 50€ (prvý februárový týždeň)
  • uhrádza sa u p. učiteľky na triede
  • platia všetky deti

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY:

20 € - PRÍSPEVOK ZRPŠ za dieťa/ šk. rok
  • uhrádza do konca novembra (posledný novembrový týždeň) v danom kalendárnom roku. Uhrádzajú sa z neho pozornosti pre deti na Mikuláša, karneval, MDD, rôzne akcie rodičov s deťmi
  • uhrádza sa p. učiteľke na triede
  • platia všetky deti