PLÁN AKTIVÍT NA ŠK. ROK 2022/2023

SEPTEMBER

 • Rodičovské združenie
 • Zápis 5 - 6 ročných detí na tanečný a výtvarný krúžok
 • Turistická vychádzka do blízkeho okolia MŠ
 • Jesenná výzdoba tried a priestorov chodby

OKTÓBER

 • Vystúpenie detí v rámci mesiaca úcty k starším
 • Jesenné tvorivé dielne s rodičmi - vyrezávanie tekvíc, výroba jesenných dekorácií, súťaž o najkrajšiu tekvičku
 • Ovocný a zeleninový týždeň v spolupráci s rodičmi a RÚVZ
 • Zasadnutie pedagogickej rady
 • Turistická vychádzka do blízkeho okolia MŠ
 • Púšťanie šarkanov
 • Športový týždeň s Active Kids

NOVEMBER

 • Hudobno-vzdelávací koncert - Ľudské telo
 • Projekt RÚVZ - dentálna hygiena
 • Depistáž 5 - 6 ročných detí
 • Adventné tvorivé dielne
 • Turistická vychádzka do blízkeho okolia MŠ

DECEMBER

 • Mikuláš v MŠ
 • Vianočná besiedka
 • Pečenie medovníkov v MŠ - Vianočná pekáreň
 • Zasadnutie pedagogickej rady
 • Vianočné fotenie
 • Turistická vychádzka do blízkeho okolia MŠ
 • Návšteva Čítankova - Zvyky a tradície Vianoc

JANUÁR

 • Týždeň pokusov so snehom a ľadom v rámci mesačnej témy PANI ZIMA
 • Prikrmovanie vtáčikov v zime
 • Turistická vychádzka do blízkeho okolia MŠ

FEBRUÁR

 • Fašiangový karneval
 • Návšteva Čítankova - Fašiangy
 • Lyžiarsky výcvik v Jasenskej doline
 • Sánkovačka I. trieda v areáli MŠ
 • Turistická vychádzka do blízkeho okolia MŠ
 • Zasadnutie pedagogickej rady

MAREC

 • Otvorená hodina v ZŠ
 • Návšteva Mestskej knižnice
 • Návšteva Obecnej Knižnice
 • Týždeň hlasného čítania s výstavou kníh v rámci MŠ
 • Návšteva hvezdárne Martin, Gymnázium V. Tótha
 • Turistická vychádzka do blízkeho okolia MŠ

APRÍL

 • Veľkonočné tvorivé dielne - Maľované vajíčko
 • Návšteva Čítankova - tradície Veľkej noci
 • Zasadnutie pedagogickej rady
 • Turistická vychádzka do blízkeho okolia MŠ

MÁJ

 • Zápis detí do MŠ
 • Plavecký výcvik s Aktive Kids - penzión Marko Trusalová
 • Deň matiek - besiedka
 • Fotenie detí + tablo predškoláci
 • Turistická vychádzka do blízkeho okolia MŠ

JÚN

 • Týždeň detských radostí
 • Hasiči
 • Koncoročný výlet
 • Rozlúčka predškolákov
 • Zasadnutie pedagogickej rady

MŠ Bystrička si vyhradzuje právo zmeny termínov z prevádzkových alebo iných dôvodov.

Plán doplnkových aktivít materskej školy, ktoré dopĺňajú učebné osnovy ŠVP - Zvyky a tradície očami detí.

Divadelné a hudobné predstavenia sa budú realizovať podľa témy a ponuky.