Pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

AKO SA BUDE POSTUPOVAŤ, AK BY STE CHCELI DAŤ DIEŤAŤU "ODKLAD" DO ŠKOLY?

Priložíte:

1. krok: Písomné stanovisko z Centra pedagogicko- psychologického poradenstva.
2. krok: Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
3. krok: Písomná žiadosť, ktorú adresujete riaditeľke materskej školy, s označením "Žiadosť o   pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania"
4. krok: Informovaný súhlas zákonného zástupcu
5. krok: Zúčastníte sa na zápise do 1. Ročníka ZŠ

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ ("odklad")nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ.

CHCETE DAŤ DIEŤA DO ŠKOLY SKÔR?

Ak chcete zapísať vaše dieťa do školy, napriek tomu, že ešte nemalo 6 rokov, je potrebné požiadať písomne riaditeľa ZŠ o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Priložíte:

  • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia Centra pedagogicko- psychologického poradenstva
  • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast
  • doklad o získaní preprimárneho vzdelávania (Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania) vydané materskou školou

Tlačivá:

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole:Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania:Súhlas CPPPaP s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania:Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávani: