Informácie k nástupu do MŠ šk. roku 2023/2024


Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa zákonným zástupcom:

  • Písomne ospravedlnenkou, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – predškoláci – je povinné, ak je dieťa neprítomné 7 po sebe nasledujúcich vyučujúcich dní.
  • U detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní – predškolákov – sa pri neprítomnosti viac ako 7 po sebe vyučujúcich dní vyžaduje POTVRDENIE OD LEKÁRA.
  • Pre deti v nepovinnom predprimárnom vzdelávaní sa potvrdenie od lekára ani ospravedlnenie neprítomnosti nevyžaduje, iba v nevyhnutných prípadoch.
  • S účinnosťou od 1.septembra 2023 sa vyžaduje VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI, ktorým písomne vyjadrujete, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto tlačivo predkladá zákonný zástupca dieťaťa MŠ:
  • Pred 1. vstupom dieťaťa do MŠ
  • Vždy pri neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako 5 kalendárnych dní

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Pri nástupe dieťaťa do MŠ sa povinne predkladá tlačivo BEZINFEKČNOSTI, ktoré budete mať v papierovej podobe v šatni na nástenke, ale je aj k dispozícii na webovej stránke materskej školy.

POZOR

Vyhlásenie o bezinfekčnosti nesmie byť staršie ako jeden deň.

Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca materskej škole až po prijatí dieťaťa, a to:

  • pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a
  • vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní