Zaradenie detí z Ukrajiny do materskej školy


Pri žiadosti o zaradenie dieťaťa z Ukrajiny do materskej školy musia rodičia predložiť:

  • doklad preukazujúci, že majú status osoby, ktorej bolo udelené dočasné útočisko alebo sa začalo konanie o udelenie azylu
  • predložiť vypísanú žiadosť o zaradenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
  • predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa