Vnútorná organizácia materskej školy


Organizácia tried a vekové zloženie detí


Trieda LIENKY:
3 - 4 ročné deti
p. učiteľky: Mgr. Petra Kubáňová, Mgr. Veronika Debnárová


Trieda VČIELKY:
  4 - 6 ročné deti

p. učiteľky: JUDr. Hana Kubalová, Mgr. Martina Jablonská

Preberanie detí

Dieťa od zákonných zástupcov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi (alebo inej známej osobe na základe splnomocnenia zákonného zástupcu), alebo do odovzdania pedagogickému pracovníkovi, s ktorým sa v práci strieda.

Zákonný zástupca preberá dieťa v čase od 14.30 hod do 16.00 hod. V prípade poldňového pobytu v materskej škole o 11.30 hod. Ak zákonný zástupca potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať triednu učiteľku. V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku materskej školy.

V prípade organizovania kultúrno-spoločenských a športových podujatí rodičov a detí v materskej škole (napr. tvorivé dielne rodičov, MDD, ukončenie školského roka, atď. podľa plánu spolupráce) zákonní zástupcovia počas týchto podujatí preberajú zodpovednosť za deti, s ktorými absolvujú podujatie, a prebrali ich od triednej učiteľky.

Rozpis denných činností materskej školy

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

ČAS              ČINNOSTI

06:30 - 07:45                  - otvorenie MŠ, schádzanie detí

                                           - ranný filter, ranný kruh

                                           - hry a činnosti podľa výberu detí - podľa priania a predstáv detí;                     

                                              navodené, priamo i nepriamo urmerňované;

                                              individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity 

07:45 - 08:00                   - zdravotné cvičenie

08:00 - 08:30                   - osobná hygiena

                                            - činnosti zabezpečujúce životosprávu - desiata

08:30 - 11:00                   - vzdelávacia aktivita -  zameraná na rozvoj všetkých oblastí osobnosti dieťaťa;

                                              aktivity realizované formou hier a činností, ktorých edukačný zámer vychádza

                                              zo ŠkVP a ŠVP

                                             - pobyt vonku - plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií

                                               počas vychádzok, na školskom dvore, spontánne pohybové aktivity

                                             - osobná hygiena

                                             - príprava na obed

11:00 - 11:30                    - činnosti zabezpečujúce životosprávu - obed

11:30 - 14:00                    -  osobná hygiena

                                             - príprava na odpočinok, odpočinok

                                             - osobná hygiena

14:00 - 14:30                    - činnosti zabezpečujúce životosprávu - olovrant

14:30 - 16:00                    - poobedná vzdelávacia aktivita detí

                                             - hry a hrové činnosti detí - podľa priania a predstáv detí; navodené priamo

                                                i nepriamo usmerňované; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti

                                              - hodnotenie dňa

                                              - odchod detí domov

                                              - ukončenie prevádzky MŠ