Školská jedáleň

Poplatky

Príspevok na režijné náklady na šk. rok 2023/2024 je 12,00 € na dieťa

  • príspevok je potrebné zaplatiť v hotovosti
  • platia všetky deti

Stravná jednotka:

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca uhrádza najneskôr do 25. dňa v príslušnom mesiaci formou:

  • internetbanking - IBAN SK58 0200 0000 0016 6515 4156, poznámka- MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA
  • v hotovosti u vedúcej ŠJ v budove MŠ v čase od 07:00- 08:00 hod. v pracovných dňoch

Od 01.07.2023 je schválené piate pásmo. Príspevok na nákup potravín pre jedno jedlo pre dieťa materskej školy je od 01.09.2020 v sume 2,50 €.

Z toho:

  • desiata v sume 0,60 €
  • obed v sume 1,40 €
  • olovrant v sume 0,50 €

Odhlasovanie zo stravy:

  • telefonicky na telefónnom čísle: 043/43 85 046
  • zapísaním do zošitu určeného na odhlášky i prihlášky pri ŠJ

Platba za dieťa, ktoré vykonáva posledný ročník predprímárneho vzdelávánia (predškoláci):

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods.  písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len "dotácia na stravu") poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, teda ide o dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie (predškolák), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčasnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed