Školská jedáleň

Odhlasovanie zo stravy


Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie, je potrebné odhlásiť stravu najlepšie deň vopred, no najneskôr ráno v daný stravovací deň, do 07:00 hod.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

  • telefonicky na čísle: 043/ 4385046

  • osobne, telefonicky, alebo poslaním SMS u vedúcej ŠJ 0918589697

  • zapísaním do zošitu určeného na odhlášky i prihlášky pri jedálni

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Podľa zákona o dotáciách, má dieťa predškolského veku (dieťa, ktoré 31.08.2020 dovŕšilo 5 rokov ) nárok na dotáciu od štátu v hodnote 1,20 €.

Zákonný zástupca dieťaťa bude doplácať sumu 0,34 € na jeden stravovací deň.